Podmínky

Podmínky

Obchodní podmínky společnosti Schanova s.r.o. (dále jen Obchodní podmínky“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost Schanova s.r.o., IČ: 242 56 960, se sídlem na adrese Praha 7 – Holešovice, U Topíren 860/2, PSČ: 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197491 (dále jen „Organizátor“) pořádá společenské události pod názvem Business & Pleasure Networking (dále jen „Akce“) určené široké veřejnosti.

1.2. Uživatel svojí registrací stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

2. Podmínky účasti na Akci

2.1 Účastníkem Akce může být pouze osoba, která dosáhla věku 18 let, souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a uhradila účastnický poplatek dle aktuálního ceníku (dále jen „Účastník“).

2.2 Účastník se registruje za účelem účasti na Akci prostřednictvím webové stránky http://www.schanova.com (dále jen „Registrace“) nebo emailem na schanova@schanova.com.

3. Odpovědnost Organizátora

3.1 Organizátor neodpovídá za správnost informací, které mu Účastník poskytne během Registrace, ani za důsledky, které nepravdivé informace mohou mít pro průběh Akce. Může se tak jednat například o nepravdivé informace o vzdělání nebo věku Účastníka a další.

3.2 Organizátor dále nenese odpovědnost za protizákonné či společensky nevhodné chování Účastníka, a to jak na Akci, tak po jejím skončení.

4. Výběr Akce

4.1 Organizátor má právo odmítnout účast na Akci Účastníkovi, který neodpovídají filosofii akce, tedy příjemné, úspěšné, vzdělané a inteligentní lidi, kteří pracují sami na sobě, stojí o nové kontakty a možnosti a respektují ostatní.

 

5. Rezervace a úhrada účastnického poplatku

5.1 Registrací dává Účastník Organizátorovi najevo svůj zájem účastnit se Akce. Závazná rezervace účasti na konkrétní Akci vzniká až po uhrazení účastnického poplatku Účastníkem (dále jen „Poplatek“).

5.2 Poplatek je možné platit prostřednictvím:

(i) bankovního převodu na účet Organizátora č. 253766709/0300.

(ii) výjimečně je možné poplatek zaplatit i osobně přímo zástupci Organizátora na místě konání Akce.

5.3 Poplatek se považuje za uhrazený momentem jeho připsání na účet Organizátora uvedený v článku 4.2 (i) těchto Obchodních podmínek.

5.4 Poplatek je Účastník povinen hradit předem, tj. před zahájením Akce, na níž se má zúčastnit.

5.5 V případě, že Účastník neuhradil Poplatek před zahájením Akce nebo uhradil pouze jeho část, účast na Akci mu nebude umožněna.

6. Průběh Akce a její vyhodnocení

6.1 Účastníci jsou povinni dbát na Akci pokynů Organizátora ohledně organizace průběhu Akce.

7. Záruka poskytnutá Organizátorem a vrácení Poplatku Účastníkovi

7.1 Účastník má právo vyjádřit svou nespokojenost s jakýmikoli skutečnostmi týkajícími se Akce, zejména pokud se jedná o průběh a organizaci Akce, poskytování plnění ze strany Organizátora a vnímanou kvalitu ostatních osob zúčastněných na Akci.

7.2 V případě, že Účastník projeví svoji nespokojenost dle článku 9.1 těchto Obchodních podmínek nejpozději do konce kalendářního dne následujícího po dni, ve kterém se Akce, na níž se Účastník zúčastnil, popřípadě měl zúčastnit, konala, Organizátor vrátí Účastníkovi uhrazený Poplatek ve výši, v jaké ho Účastník před zahájením Akce uhradil.

7.3 Organizátor má právo dotázat se Účastníka na důvody případné nespokojenosti dle článku 9.1 těchto Obchodních podmínek za účelem zjišťování informací užitečných pro zlepšení služeb poskytovaných Organizátorem Účastníkovi.

7.4 Organizátor má právo učinit jiný návrh na řešení případně vzniklé nespokojenosti na straně Účastníka dle článku 9.1 těchto Obchodních podmínek, než je vrácení Poplatku uhrazeného Účastníkem. Účastník má však nadále právo takový jiný návrh nepřijmout a trvat na vrácení Poplatku.

8. Zrušení účasti na Akci Účastníkem

10.1 Účastník má právo odvolat svou účast na Akci před jejím zahájením. V případě, že tak učiní nejméně pět (5) kalendářních dnů před zahájením Akce, vrátí mu Organizátor Poplatek nebo mu umožní přijít na Akci konající se v jiném termínu. V případě, že tak učiní méně než pět (5) kalendářních dnů před zahájením Akce, Organizátor má právo si Poplatek ponechat v plné výši.

9. Zrušení Akce Organizátorem

9.1 Organizátor má právo zrušit konání Akce před jejím zahájením, a to zejména z důvodu, že se nepodaří naplnit minimální kapacitu účasti na Akci. Organizátor uvědomí Účastníka o zrušení Akce prostřednictvím emailu, telefonu nebo osobně.

9.2 V případě zrušení Akce Organizátorem vrací Organizátor Poplatek Účastníkovi nebo mu umožní účast na Akci s jiným termínem konání.

Minimální kapacita pro konání jedné Akce je třicet (30) lidí.

10. Ochrana osobních údajů a souhlas s pořízením a použitím fotografií Účastníka

10.1 Organizátor zpracovává osobní údaje Účastníků, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook.

10.2 Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

10.3 Účastník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, základní údaje poskytnuté sítí Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

10.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

10.5 Účastník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se službami Schanova, s.r.o. na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci.

10.6 Účastník souhlasí s tím, aby Organizátor pořídil fotografie Účastníka během Akce, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné).

10.7 Organizátor je oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií jako svých autorských děl jakýmkoli třetím osobám, a to zejména  pro marketingové účely Akce.

11. Změny Obchodních podmínek

11.1 Organizátor si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky.

12. Přechodná ustanovení

12.1 Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2012.

12.2 V případě nesouhlasu Účastníka se změnou obchodních podmínek, která ke dni nabytí účinnosti těchto Obchodních podmínek nastává, bude Účastníkovi vrácen uhrazený Poplatek, v důsledku čeho nebude takový Účastník oprávněn zúčastnit se Akce. Tento nesouhlas musí Účastník vyjádřit před zahájením Akce, jíž se měl zúčastnit. Na pozdější připomínky nebude brán zřetel.

S NÁMI SE NEMUSÍTE BÁT NAVAZOVAT NOVÉ KONTAKTY